Pravidla konání zkoušek na KDDL z předmětu Patobiochemie I : dědičné metabolické nemoci

Pravidla konání zkoušek na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN z předmětu Patobiochemie I

Vypsání termínů zkoušek

Termíny zkoušek jsou vypsány dne 3.11.2017 a uveřejněny v SISu. Vypsány jsou všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (další termíny budou vypsány v rámci zkouškového období LS), počet termínů je konečný.
Termíny zkoušek jsou vypsány pro tato období:
  • předtermíny od 28.11.17 do 21.1.18
  • termíny v řádném zkouškovém období ZS (tj. od 22.1.18 do 18.2.18)
  • další termíny pro letní zkouškové období (řádné zkouškové období LS, prázdninové termíny a zářijové termíny) budou vypsány dle počtu studentů až po skončení zimního zk.období
Poslední termín lze vypsat nejpozději dva týdny před zahájením dalšího akademického roku (POS 1. LF UK a Harmonogram akademického roku daný pro příslušný rok), poté již žádné zkoušky nelze konat ani o jejich konání žádat, a to ani v případě nevyčerpání všech termínů.

ad 2) Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům je vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny
termínů následovně:
  • pro předtermíny od 13.11.17 od 16:30
  • pro řádné zk. období od 13.11.17 od 16:30
  • pro letní prázdniny bude termín vypsání upřesněno po skončení 1. části řádného zkouškového období
  • pro 2. část zk. období v září bude zahájení upřesněno po skončení prázdninových ermínů.
Zkoušku může student pouze konat tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny (pre?)rekvizity ke zkoušce.
Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.
Zápis na termíny bude možný nejpozději 1 den před konáním zkoušky do 22.00.
Odhlašování bude možné do 2 dnů před konáním zkoušky do 22.00

ad 3) Nedostavení se ke zkoušce/klasifikovanému zápočtu a omluva

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, není klasifikován, ale
termín zkoušky propadá. Po propadnutí termínu se lze přihlásit na další termín zkoušky.
Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy
rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise. (SZŘ UK, čl.8, odst. 14, POS 1. LF UK
čl. 17 odst. 8).
Student se musí omluvit písemně s vysvětlením a doložením důvodu. O výsledku uznání
omluvy bude student informován.

ad 4) Opakování zkoušky

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný
opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl.8, odst. 14). Pokud však student nevyčerpá tyto
možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu
zkoušky (tamtéž).
Další zkušební termíny nebudou vypsány.
Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po
posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.

ad 5) Pravidla průběhu zkoušky

Zkušební otázky a studijní materiály (prezentace přednášejících) jsou uvedené v SISu. Při ústní zkoušce odpovídá každý student na témata ze dvou otázek.


3.11.2017 Prof MUDr. Viktor Kožich, CSc
Garant předmětu Patobiochemie I