Vyučované předměty

Pracovníci ÚDMP se aktivně podílejí na pregraduální výuce zejména na 1. lékařské fakultě UK. Participují však rovněž na výuce a vedení studentů i na dalších pražských vysokých školách (VŠCHT, PřF UK, 2. a 3. LF UK).

V rámci výuky magisterských studijních programů na 1. LF UK je pracoviště garantem nebo spolugarantem těchto předmětů:


  • Molekulární medicína a biotechnologie

  • Praktický kurs konfokální mikroskopie (v současnosti není vuyčován)

  • Kurz buněčných kultur s aplikací pro studium dědičných metabolických poruch

  • Praktický kurs Aplikace technologií DNA čipů v diagnosite geneticky podmíněných onemocnění

  • Praktický kurs Příprava rekombinantních proteinů jako podklad pro strukturální biologiiDále se pracovníci ÚDMP podílí na výuce předmětů

  • Klinická biochemie

  • Laboratorní technika 1 - 4

  • Současné metody v buněčné biologii


Většina těchto kursů je vyučována jak v českém tak v anglickém jazyce.

 

Pedagogové se rovněž významně podílí na vedení magisterských diplomových prací, zejména z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT a Přírodovědecké fakulty UK, jakož i z ostatních pražských lékařských fakult.