NG-EYEFORTX - Homepage

 

  5720  5721 5722

 

Česko-norský výzkumný programslouží k rozvoji základního a aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni poskytnutím bilaterální finanční podpory a umožněním spolupráce mezi českými a norskými vědeckými institucemi. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Norská výzkumná rada.

Laboratoř biologie a patologie oka (LBPO) ÚDMP 1. LF UK v Praze získala institucionální podporu z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na podporu projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji spolufinancovaného z prostředků Finančního mechanismu Norska 2009-2014 na projekt:

Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně.

Identifikační číslo projektu: 7F14156

Akronym: EYEFORTX

Doba trvání projektu: 7. 8. 2014 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Oční klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha: MUDr. Pavel Studený, Ph.D.
  • Department of Ophthalmology, Oslo University Hospital, Oslo: Prof. Bjørn Nicolaissen, M.D., Ph.D.
  • Department of Nutrition, Oslo University, Oslo: Prof. Andrew R. Collins, Ph.D., Sc.D. jako subdodavatel.
  • Health Effects Laboratory, Norwegian Institute for Air Research, Kjeller: RNDr. Mária Dušinská, Ph.D.

Základní informace o projektu:

Transplantační medicína v očním lékařství se v současné době potýká se dvěma významnými problémy; nedostatkem dárcovských tkání a jejich relativně krátkou dobou použitelnosti po odebrání. V tomto projektu si klademe za cíl vyvinout nové protokoly pro přípravu tkání použitelných v humánní transplantační medicíně předního segmentu oka. Jedná se zejména o buňky rohovky (endotel a epitel) a spojivky (epitel a pohárkové buňky). Projekt se skládá ze čtyř hlavních oblastí výzkumu:

  • Charakterizace endotelu rohovky a možnosti jeho přípravy k transplantačním účelům
  • Reparace a regenerace rohovkového endotelu
  • Příprava rohovkových, limbálních a spojivkových buněk
  • Testování DNA integrity buněk a tkání oka určených k transplantaci

Kontakt:

Hlavní řešitel: doc Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

E-mail: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz, tel: 22496 7238

Koordinátorka projektu: Kristýna Matějková, DiS.

E-mail: kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz, tel: 22496 4264

Odkazy:

EHP a Norské fondy: http://www.eeagrants.cz/

Nositel projektu: www.cuni.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy

Informace o projektu anglicky: http://www.eeagrants.cz/en/programmes/norway-grants-2009-2014/cz09-czech-norwegian-research-programme/cz09-approved-projects/tissue-engineering-of-genetically-compet-1543

 

Informace o projektu česky: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz09-cesko-norsky-vyzkumny-program/cz09-schvalene-projekty/priprava-geneticky-stabilnich-bunek-roho-1543