Indikace laboratorních vyšetření DMP

Standardní vyšetření

Indikace vyšetření probíhá zpravidla na základě klinické informace o pacientovi, která je součástí žádanky o vyšetření a poskytne ji odesílající lékař.

Indikaci vyšetření provádí buď odesílající lékař nebo lékař-konzultant v ÚDMP po zhodnocení klinického stavu pacienta, případné telefonické konzultaci s odesílajícím lékařem.

 

Statimová vyšetření

Statimová metabolická vyšetření provádíme u pacientů, u kterých předpokládáme akutně probíhající DMP. Může jít o první nebo opakovanou ataku dekompenzace.

Metoda

Materiál

Minimální množství

Aminokyseliny

sérum nebo plazma separované nejlépe do 60 min. po odběru

1 ml

krev nesrážlivá příp. srážlivá

2 ml

likvor

1 ml

moč

4 ml

Organické kyseliny

moč

4 ml

plazma

1 ml

krev nesrážlivá

2 ml

Tandemová hmotnostní spektrometrie (aminokyseliny, acylkarnitiny)

suchá krevní kapka na papíře pouze typu Whatmann 903, screeningová novorozenecká kartička (krevní papírek, KP)

min. 2 krevní skvrny, Ø 1 cm

Kyselina orotová

moč

4 ml

Galaktitol

moč

2 ml

Galaktóza/galaktóza-1-fosfát

suchá krevní kapka na papíře pouze typu Whatmann 903, screeningová novorozenecká kartička (krevní papírek, KP)

min. 2 krevní skvrny, Ø 1 cm

Kreatinin

moč

2 ml

Pokud ponecháváte indikaci vyšetření na našem lékaři, posílejte ke statimovému metabolickému vyšetření vždy minimálně 5 ml krve, 20 ml moči a krevní papírek se 4 krevními skvrnami Ø 1 cm.

Je NUTNÉ konzultovat zvažované statimové vyšetření s lékařem-konzultantem.

 

Telefonické kontakty pro statimové vyšetření

Tel. číslo 

Kontakt

224 967 710

lékařská konzultace pro vyšetření metabolitů v běžnou pracovní dobu

725 739 992

lékařská konzultace pro vyšetření metabolitů mimo běžnou pracovní dobu

224 911 453

lékařská konzultace pro transport a statimové metabolické vyšetření dítěte

vyžadujícího intenzivní péči -Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN, Praha 2, Ke Karlovu 2

 

Během konzultace budete dotazováni na následující informace:

Nynější onemocnění

Jde o 1. nebo opakovanou ataku akutní dekompenzace? Jaké jsou klinické symptomy -neurologické, gastrointestinální, kardiální, svalové, hematologické, jiné? Jde o progresivní onemocnění? Je postižen 1 orgán (systém) nebo jde o systémové postižení ? Okolnosti, které mohou ovlivnit interpretaci výsledků metabolického vyšetření: klinický stav pacienta – hypoxie, křeče, svalová aktivita, hepatopatie, nefropatie, multiorgánové selhání výživa – příjem bílkovin event. aminokyselin/kg/den, parenterální výživa, MCT oleje, hladovění, obezita, postprandiální odběr, veganská strava, kojené dítě, odmítání některé složky stravy medikace – uveďte veškerou medikaci během posledního týdne, zvl. valproát, vitamíny aj. technika odběru a zpracování vzorku – kontaminace, hemolýza, speciální požadavky na odběr má stanovení amoniaku, laktátu a homocysteinu

Osobní anamnéza

perinatální anamnesa, prodělaná onemocnění, stavy akutní dekompenzace

Laboratorní nálezy a výsledky zobrazovacích vyšetření

moč – atypický zápach, barva, ketolátky, redukující látky krev – krevní obraz, anion gap, glykémie, Astrup, hemokoagulační vyšetření, bilirubin, transaminázy, amoniak, laktát, CK sonografická vyšetření, rtg, CT, MR

Rodinná anamnéza

stejné či podobné projevy onemocnění u sourozenců či jiných příbuzných, kosanguinita, nejasná úmrtí zvl. v dětském věku

Identifikace pacienta

jméno a příjmení, rodné číslo, pojišťovna

Identifikace ošetřujícího lékaře

jméno a příjmení, název a adresa pracoviště, telefon, IČZ, odbornost, číslo diagnosy