Statimová metabolická vyšetření

  • Pro statimové metabolické vyšetření je  365 dní v roce 24 hodin denně k dispozicitým složený z lékaře, analytika a laboranta.
  • Tento typ vyšetření bývá indikován u  pacientů, u nichž vzniklo podezření na akutně probíhající DMP. Může jít o první nebo opakovanou ataku dekompenzace, resp. podobné situace spojené s ohrožením života.
  • Výsledky jsou hlášeny telefonicky nejpozději do 8 hodin po přijetí vzorku do laboratoře.

Telefonické kontakty pro statimové vyšetření

Kontakt

Telefonní číslo

lékařská konzultace pro vyšetření metabolitů v běžnou pracovní dobu

(+420) 224 967 710

lékařská konzultace pro vyšetření metabolitů mimo běžnou pracovní dobu

(+420) 725 739 992

lékařská konzultace pro transport a statimové metabolické vyšetření dítěte vyžadujícího intenzivní péči - Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP) Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN, Praha 2, Ke Karlovu 2

(+420) 224 911 453

Během konzultace budete dotazováni na následující informace:

Nynější onemocnění

Jde o 1. nebo opakovanou ataku akutní dekompenzace?

Jaké jsou klinické symptomy - neurologické, gastrointestinální, kardiální, svalové, hematologické, jiné?

Jde o progresivní onemocnění?

Je postižen 1 orgán (systém) nebo jde o systémové postižení?

Okolnosti, které mohou ovlivnit interpretaci výsledků metabolického vyšetření:

klinický stav pacienta – hypoxie, křeče, svalová aktivita, hepatopatie, nefropatie, multiorgánové selhání

výživa – příjem bílkovin/kg/den, MCT olej, hladovění, obezita, postprandiální odběr, veganská strava, kojené dítě, odmítání některé složky stravy, parenterální výživa – aminokyseliny/kg/den, tukové emulze/kg/den

medikace – uveďte veškerou medikaci během posledního týdne, zvl. valproát, vitamíny aj.

technika odběru a zpracování vzorku – kontaminace, hemolýza

Osobní anamnéza

perinatální anamnesa, prodělaná onemocnění, stavy akutní dekompenzace

Laboratorní nálezy a výsledky zobrazovacích vyšetření

moč – atypický zápach, barva, ketolátky, redukující látky

krev – krevní obraz, anion gap, glykémie, Astrup, hemokoagulační vyšetření, bilirubin, transaminázy, amoniak, laktát, CK

sonografická vyšetření, rtg, CT, MR

Rodinná anamnéza

stejné či podobné projevy onemocnění u sourozenců či jiných příbuzných, kosanguinita, nejasná úmrtí zvl. v dětském věku

Identifikace pacienta

jméno a příjmení, rodné číslo, pojišťovna

Identifikace ošetřujícího lékaře

jméno a příjmení, název a adresa pracoviště, telefon, IČZ, odbornost, číslo diagnosy

Poté bude domluven požadovaný materiál na vyšetření, doporučená metabolická vyšetření, transport materiálu do laboratoře a sdělení výsledků. Informace o pacientovi i ošetřujícím lékaři uveďte též do žádanky.


Přehled statim vyšetření

Metoda

Materiál

Minimální množství

Aminokyseliny

sérum nebo plazma separované nejlépe do 60 min. po odběru

1 ml

krev nesrážlivá příp. srážlivá

2 ml

likvor

1 ml

moč

4 ml

Organické kyseliny

moč

4 ml

plazma

1 ml

krev nesrážlivá

2 ml

Tandemová hmotnostní spektrometrie (aminokyseliny, acylkarnitiny)

suchá krevní kapka na papíře pouze typu Whatmann 903,

screeningová novorozenecká kartička (krevní papírek, KP)

min. 2 krevní skvrny

Ø 1 cm

Kyselina orotová

moč

4 ml

Galaktitol

moč

2 ml

Galaktóza/galaktóza-1-fosfát

suchá krevní kapka na papíře pouze typu Whatmann typ 903,

screeningová novorozenecká kartička (krevní papírek, KP)

min. 2 krevní skvrny

Ø 1 cm

α-ketokyseliny

moč

2 ml

Kreatinin

moč

2 ml

Pokud ponecháváte indikaci vyšetření na našem lékaři, posílejte ke statim metabolickému vyšetření vždy minimálně 5 ml krve, 20 ml moči a krevní papírek se 4 krevními skvrnami Ø 1 cm.

Je vhodné konzultovat zvažované statimové vyšetření s lékařem-konzultantem.

(Zdroj: Metabolická příručka 2011 - Laboratorní příručka Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN)