Laboratoř biologie a patologie oka

Vedoucí laboratoře: doc. mgr. Kateřina Jirsová, PhD.

Členové skupiny:

Mgr. Kristína Brejchová, Ph.D. Mgr. Stanislava Reinštein-Merjavá, Ph.D.
Ing. Ľubica Ďuďáková MUDr. Ivana Rybičková, Ph.D.
MUDr. Petra Lišková, MD, PhD. Šárka Kalašová
MUDr. Viera Veselá Martin Červenka
MUDr. Andrea Stádniková, Ph.D.

Laboratoř se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti biologie a patologie oka. Mezi řešené oblasti patří charakterizace patologických procesů rohovky a spojivky, především syndrom suchého oka, deficience limbálních kmenových buněk, keratokonus. Studuje molekulární a buněčné změny (charakterizace genové exprese, identifikace genů, patogenních mutací, přítomnosti abnormálních proteinů) zodpovědné za vznik keratokonu a monogenních onemocnění oka s cílem určit mechanismy patogeneze příslušné choroby. Dále se zabývá přípravou tkání pro transplantace v oftalmochirurgii, experimentálním a preklinickým výzkumem buněčně-molekulárních mechanismů rejekce a keratolýzy. Cílem je snížit počet selhání štěpů u pacientů po transplantaci rohovky, připravit štěpy s nižšími imunogenními vlastnostmi, speciální štěpy či buňky pro pacienty s deficiencí limbálních kmenových buněk, poškozením endotelu, včetně štěpů lamelárních a buněčných.

Pracoviště se podílí i na klinické péči o pacienty s geneticky podmíněnými chorobami oka, provádí laboratorní diagnostiku syndromu suchého oka a deficience limbálních kmenových buněk. Pro pacienty se syndromem suchého oka laboratoř připravuje autologní sérum.

Grantová podpora:

NT12376

Porovnání účinků autologního séra a séra z pupečníkové krve
po aplikaci pacientům s defekty na povrchu oka

MŠMT
(2011-2014)

GPP301/12/P591

Identifikace a charakterizace nového genu
pro endotelové dystrofie rohovky

GAČR
(2012-2014)